Letters from a Dead Man (1986)

Letters from a Dead Man (1986)
"Letters from a Dead Man" Poster

Science fiction drama film Letters from a Dead Man by director Konstantin Lopushansky with writers Aleksey German, Konstantin Lopushansky, Vyacheslav Rybakov and Boris Strugatskiy.

Get it from Amazon or eBay.

Starring in Letters from a Dead Man from 1986 is Rolan Bykov, Nora Gryakalova, Iosif Ryklin and Aleksandr Sabinin, among others.

Details

  • Title: Letters from a Dead Man
  • Year: 1986
  • Duration: 87 minutes (1h 27m)

Letters from a Dead Man Crew

The main crew of Letters from a Dead Man consists of:


Letters from a Dead Man Cast

The main cast of Letters from a Dead Man consists of Rolan Bykov as Professor, Nora Gryakalova, Iosif Ryklin as Humanist and Aleksandr Sabinin.

List of All Cast in Letters from a Dead Man

The entire cast of Letters from a Dead Man is listed below, in alphabetical order.

PersonRole
Aleksandr Sabinin
Evgeniy Platokhin
Iosif RyklinHumanist
Nora Gryakalova
Rolan BykovProfessor
Svetlana Kireeva
Svetlana Smirnova
Vadim Lobanov
Vatslav Dvorzhetsky
Vera Mayorova
Viktor Mikhaylov
Vyacheslav Vasilyev

Letters from a Dead Man can be purchased from Amazon or eBay.